Leveringsvoorwaarden Tom Projectmanagement & -inrichting

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 37134681
Opgesteld versie 1 augustus 2008

Artikel 1 – De toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen overeenkomsten door Tom Projectmanagement & -inrichting uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt nadrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de opdrachtgever afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de opdrachtgever gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

1.3 De opdrachtgever met wie niet eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Tom Projectmanagement en Inrichting gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

1.4 De artikelen 9, 11 en 13.2 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op onze offertes c.q. prijsaanbiedingen en al onze overeenkomsten met consumenten.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Tom: Tom Projectmanagement & -inrichting.

2.2 De opdrachtgever/afnemer: de wederpartij.

2.3 De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die het werk opdraagt.

2.4 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

2.5 Dag: de kalenderdag.

2.6 Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene op ter plaatse van het werk erkend, of door  de overheid dan wel bij of krachtens de eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of ander niet individuele vrije dag.

2.7 Offerte: de schriftelijke aanbieding.

Artikel 3 – Offertes

3.1 De door Tom gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen,tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Levering, levertijd en deelleveringen

4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of persoon die in de risicosfeer van de opdrachtgever ligt.

4.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever Tom derhalve in gebreke te stellen.

4.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Tom in geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer, niet aansprakelijk voor gevolg schade, hoe dan ook genaamd.

4.4 Bij een overeenkomst met een consument is Tom ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij Tom mede gezien het feit van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

4.5 Het is Tom toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Tom bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Technische eisen

5.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Tom er verantwoordelijk voor, dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door de wetten of bepalingen van het land, waar de zaken moeten worden gebruikt. Indien bij het sluiten van de overeenkomst het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen, die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 6 – Monsters, modellen en voorbeelden

6.1 Indien door Tom een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld, dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1 Tom is bevoegd de zaken te leveren, die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak, die een verbetering betekenen.

Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De vorderingen van Tom op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in navolgende gevallen:

a) Na het sluiten van de overeenkomst aan Tom ter kennis gekomen omstandigheden geven Tom goede grond te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

b) Indien Tom de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Tom bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Tom schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Tom garandeert, dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering.

9.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaken gebreken vertonen, is Tom verplicht binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever haar het gebrek heeft gemeld, te herstellen.

9.3 Tom kan er voor kiezen de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit.

9.4 De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

a) Tom tot 2x toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of:

b) indien de opdrachtgever aantoont, dat de zaak zoveel gebreken vertoont, of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervangen of ontbinding rechtvaardigen.

9.5 Garantie vervalt indien de opdrachtgever de schade veroorzaakt door onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

9.6 De opdrachtgever dient aan te tonen, dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, waardoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd.

9.7 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Tom, zal deze garantie ook gelden voor de opdrachtgever, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Tom geleverde zaken blijven eigendom van Tom totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Tom gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

b) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Tom verrichtte of te leveren diensten;

c) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van deze overeenkomst(en).

10.2 De door Tom afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, is Tom gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen, of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag.

10.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelen, is de opdrachtgever verplicht Tom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

10.5 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Tom:

a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

b) alle aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Tom op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329 BW;

c) de vorderingen, die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door Tom geleverde zaken te verpanden aan Tom op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3.329 BW.

Artikel 11 – Gebreken/klachttermijn

11.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a)of de juiste zaken zijn geleverd;
b) of de afgeleverde zaken, wat betreft kwaliteit (bijvoorbeeld het aantal en hoeveelheid), overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;
c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden er zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever dit binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Tom te melden.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch ui

Artikel 12 – Prijsverhoging

12.1 Indien Tom met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Tom niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Tom mag stijgingen in de prijzen van de fabrikanten doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter met meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 13 – Betaling, opschorting, rente en incassokosten

13.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen; de betalingstermijn is een fatale termijn.

13.2 Betaling door opdrachtgever, niet zijnde een consument, dient steeds te geschieden zonder enige schuldverrekening.

13.3 Gedane betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.

13.4 Ook al is voor een totale levering een bedrag als prijs overeengekomen, dan heeft Tom niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk betalingsuitnodiging te doen en voldoening daaraan binnen 14 dagen te verlangen.

13.5 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen worden gebezigd zullen deze als regel slechts globaal zijn en uitsluitend dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Uitdrukkelijk wordt gesteld, dat deze eenheidsprijzen nimmer zullen gelden voor het berekenen van de kosten voor een eventuele meer- en/of mandenwerk, dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken.

13.6 Bij overschrijding der tijdlimiet voor deelfacturen c.q. betalingsuitnodigingen heeft Tom het recht eventueel nog te verrichten leveringen of uit te voeren werkzaamheden op te schorten totdat betaling der deelfactuur c.q. voldoening aan betalingsuitnodiging zal zijn geschied.

13.7 Indien de opdrachtgever de zaken niet op de in het leveringsschema gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema te verstrekken, komen de daarvoor noodzakelijke geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl Tom voorts de betaling van de opgeslagen zaken kan vorderen.

13.8 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met de in artikel 12 genoemde prijsverhogingen.

13.9 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag.

13.10 De volledige prijs zal steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn inde navolgende gevallen:

a) indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatele-stelling aanhangig is gemaakt;

b) enig bedrag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;

c) bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het verlaten van Nederland blijkt.

13.11 Zolang geen volledige betaling van enig deel- of eindfactuur c.q. voldoening aan enige betalingsuitnodiging, eventueel inclusief vertragingsrente en buitenrechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde zaken respectievelijk eigendom van Tom.

13.12 Naast rentevergoeding is opdrachtgever, in geval van te late betaling buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden indien hetgeen onbetaald is gebleven een bedrag van     Euro 12.500,00 niet te boven gaat, gefixeerd op 15% van het onbetaalde bedrag. Bij grotere vorderingen zijn de totale incassokosten verschuldigd met een minimum van Euro 500,00.

13.13 Indien opdrachtgever door Tom in rechte wordt betrokken komen onze proceskosten en onze kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, ten laste van opdrachtgever tenzij Tom als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9.

14.2 Tom is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever, waaronder gevolgschade, in geval van een niet-tijdige of ondeugdelijke levering. Mocht deze bepaling toepassing missen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

14.3 Terzake van bijkomende dienstverlening en in het geval van productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Tom beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in dit geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

14.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Tom of haar leidinggevende of ondergeschikten.

14.5 Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Tom zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen stakingen in andere bedrijven, wilde stakingen of politieke stakingen van Tom, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Tom afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

15.2 Tom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die uit (verdere) nakoming verhinderd intreedt, nadat Tom haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tom opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tom niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Tom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Geschillen/Beslechting

16.1 Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtgever kan, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden gericht tot de Rechtbank. Tom blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde Rechter.

16.2 De opdrachtgever heeft het recht gedurende 1 maand nadat Tom zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde burgerlijke Rechter.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen Tom en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18 – Wijziging van de voorwaarden

18.1 Tom is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

18.2 Tom zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.